ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ BIG DATA

27

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

15

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 /0%
1.3. นร.21 - 40 /0%
1.4. นร.41 - 60 1 /4%
1.5. นร.61 - 80 1 /4%
1.6. นร.81 - 100 /0%
1.7. นร.101 - 120 /0%
รร.เปิด ม.ต้น

27

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

27

ตาราง

0

ห้องเรียน
ตาราง

0

นักเรียน
ตาราง

27

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
15
กลาง
9
ใหญ่
1
ใหญ่พิเศษ
2
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

0

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

เกษียณอายุ

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

0

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า27 /100%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 15 /56%
ขนาดกลาง 9 /33%
ขนาดใหญ่ 1 /4%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /7%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 2 /7%
ขนาดที่ 2 8 /30%
ขนาดที่ 3 3 /11%
ขนาดที่ 4 2 /7%
ขนาดที่ 5 9 /33%
ขนาดที่ 6 1 /4%
ขนาดที่ 7 2 /7%
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2565 (2,978 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 2360 /79%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 135 /5%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 26 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 5 /0%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 398 /13%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 10 /0%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 19 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 5 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 4 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 13 /0%
บวชในศาสนา 1 /0%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 1 /0%
นร.จบการศึกษา ม.6 ปี 2565 (2,373 คน)
มหาวิทยาลัยของรัฐ 2073 /87%
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ 18 /1%
มหาวิทยาลัยของเอกชน 25 /1%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 92 /4%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 2 /0%
สถาบันพยาบาล 29 /1%
สถาบันทหาร 6 /0%
สถาบันอื่น ๆ 85 /4%
ภาคการเกษตร 14 /1%
ค้าขาย ธุรกิจ 5 /0%
งานบริการ 2 /0%
รับจ้างทั่วไป 22 /1%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
27 โรงเรียน

5 อำเภอ
เมืองพัทลุง

6 โรงเรียน

ตาราง
ควนขนุน

6 โรงเรียน

ตาราง
ปากพะยูน

3 โรงเรียน

ตาราง
ตะโหมด

2 โรงเรียน

ตาราง
บางแก้ว

1 โรงเรียน

ตาราง

4 เครือข่าย

10 โรงเรียน

ตาราง

6 โรงเรียน

ตาราง

5 โรงเรียน

ตาราง

0 โรงเรียน

ตาราง
หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT