จำนวนนักเรียน จำแนกตามอายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

อายุ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--9,9147,79317,707
น้อยกว่า 2 ปี-----
2 ปี-----
3 ปี-----
4 ปี-----
5 ปี-----
6 ปี-----
7 ปี---11
8 ปี-----
9 ปี-----
10 ปี-----
11 ปี-----
12 ปี--382-382
13 ปี--3,241-3,241
14 ปี--3,453-3,453
15 ปี--2,7703943,164
16 ปี--652,6652,730
17 ปี--22,6202,622
18 ปี--12,0602,061
19 ปี---4747
20 ปี---66
20 ปีขึ้นไป-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
93012008 กงหราพิชากรกงหรานักเรียนทั้งหมด--278285563
93012008 กงหราพิชากรกงหราน้อยกว่า 2 ปี-----
93012008 กงหราพิชากรกงหรา2 ปี-----
93012008 กงหราพิชากรกงหรา3 ปี-----
93012008 กงหราพิชากรกงหรา4 ปี-----
93012008 กงหราพิชากรกงหรา5 ปี-----
93012008 กงหราพิชากรกงหรา6 ปี-----
93012008 กงหราพิชากรกงหรา7 ปี---11
93012008 กงหราพิชากรกงหรา8 ปี-----
93012008 กงหราพิชากรกงหรา9 ปี-----
93012008 กงหราพิชากรกงหรา10 ปี-----
93012008 กงหราพิชากรกงหรา11 ปี-----
93012008 กงหราพิชากรกงหรา12 ปี--6-6
93012008 กงหราพิชากรกงหรา13 ปี--72-72
93012008 กงหราพิชากรกงหรา14 ปี--117-117
93012008 กงหราพิชากรกงหรา15 ปี--78482
93012008 กงหราพิชากรกงหรา16 ปี--4107111
93012008 กงหราพิชากรกงหรา17 ปี--19596
93012008 กงหราพิชากรกงหรา18 ปี---7171
93012008 กงหราพิชากรกงหรา19 ปี---66
93012008 กงหราพิชากรกงหรา20 ปี---11
93012008 กงหราพิชากรกงหรา20 ปีขึ้นไป-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรานักเรียนทั้งหมด--14886234
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราน้อยกว่า 2 ปี-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา2 ปี-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา3 ปี-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา4 ปี-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา5 ปี-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา6 ปี-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา7 ปี-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา8 ปี-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา9 ปี-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา10 ปี-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา11 ปี-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา12 ปี--6-6
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา13 ปี--49-49
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา14 ปี--56-56
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา15 ปี--35641
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา16 ปี--23739
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา17 ปี---3131
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา18 ปี---1212
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา19 ปี-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา20 ปี-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรา20 ปีขึ้นไป-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนนักเรียนทั้งหมด--12455179
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนน้อยกว่า 2 ปี-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน2 ปี-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน3 ปี-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน4 ปี-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน5 ปี-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน6 ปี-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน7 ปี-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน8 ปี-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน9 ปี-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน10 ปี-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน11 ปี-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน12 ปี--5-5
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน13 ปี--34-34
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน14 ปี--46-46
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน15 ปี--39342
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน16 ปี---2020
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน17 ปี---1616
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน18 ปี---1616
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน19 ปี-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน20 ปี-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสน20 ปีขึ้นไป-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดนักเรียนทั้งหมด--165124289
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดน้อยกว่า 2 ปี-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด2 ปี-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด3 ปี-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด4 ปี-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด5 ปี-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด6 ปี-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด7 ปี-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด8 ปี-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด9 ปี-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด10 ปี-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด11 ปี-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด12 ปี--7-7
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด13 ปี--47-47
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด14 ปี--59-59
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด15 ปี--48351
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด16 ปี--44448
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด17 ปี---3939
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด18 ปี---3636
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด19 ปี---22
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด20 ปี-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมด20 ปีขึ้นไป-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดนักเรียนทั้งหมด--1,0667391,805
93012012 ตะโหมดตะโหมดน้อยกว่า 2 ปี-----
93012012 ตะโหมดตะโหมด2 ปี-----
93012012 ตะโหมดตะโหมด3 ปี-----
93012012 ตะโหมดตะโหมด4 ปี-----
93012012 ตะโหมดตะโหมด5 ปี-----
93012012 ตะโหมดตะโหมด6 ปี-----
93012012 ตะโหมดตะโหมด7 ปี-----
93012012 ตะโหมดตะโหมด8 ปี-----
93012012 ตะโหมดตะโหมด9 ปี-----
93012012 ตะโหมดตะโหมด10 ปี-----
93012012 ตะโหมดตะโหมด11 ปี-----
93012012 ตะโหมดตะโหมด12 ปี--50-50
93012012 ตะโหมดตะโหมด13 ปี--368-368
93012012 ตะโหมดตะโหมด14 ปี--348-348
93012012 ตะโหมดตะโหมด15 ปี--29334327
93012012 ตะโหมดตะโหมด16 ปี--7261268
93012012 ตะโหมดตะโหมด17 ปี---264264
93012012 ตะโหมดตะโหมด18 ปี---170170
93012012 ตะโหมดตะโหมด19 ปี---1010
93012012 ตะโหมดตะโหมด20 ปี-----
93012012 ตะโหมดตะโหมด20 ปีขึ้นไป-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--6334471,080
93012013 ควนขนุนควนขนุนน้อยกว่า 2 ปี-----
93012013 ควนขนุนควนขนุน2 ปี-----
93012013 ควนขนุนควนขนุน3 ปี-----
93012013 ควนขนุนควนขนุน4 ปี-----
93012013 ควนขนุนควนขนุน5 ปี-----
93012013 ควนขนุนควนขนุน6 ปี-----
93012013 ควนขนุนควนขนุน7 ปี-----
93012013 ควนขนุนควนขนุน8 ปี-----
93012013 ควนขนุนควนขนุน9 ปี-----
93012013 ควนขนุนควนขนุน10 ปี-----
93012013 ควนขนุนควนขนุน11 ปี-----
93012013 ควนขนุนควนขนุน12 ปี--30-30
93012013 ควนขนุนควนขนุน13 ปี--229-229
93012013 ควนขนุนควนขนุน14 ปี--220-220
93012013 ควนขนุนควนขนุน15 ปี--14923172
93012013 ควนขนุนควนขนุน16 ปี--5164169
93012013 ควนขนุนควนขนุน17 ปี---158158
93012013 ควนขนุนควนขนุน18 ปี---101101
93012013 ควนขนุนควนขนุน19 ปี---11
93012013 ควนขนุนควนขนุน20 ปี-----
93012013 ควนขนุนควนขนุน20 ปีขึ้นไป-----
93012014 พนางตุงควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--10174175
93012014 พนางตุงควนขนุนน้อยกว่า 2 ปี-----
93012014 พนางตุงควนขนุน2 ปี-----
93012014 พนางตุงควนขนุน3 ปี-----
93012014 พนางตุงควนขนุน4 ปี-----
93012014 พนางตุงควนขนุน5 ปี-----
93012014 พนางตุงควนขนุน6 ปี-----
93012014 พนางตุงควนขนุน7 ปี-----
93012014 พนางตุงควนขนุน8 ปี-----
93012014 พนางตุงควนขนุน9 ปี-----
93012014 พนางตุงควนขนุน10 ปี-----
93012014 พนางตุงควนขนุน11 ปี-----
93012014 พนางตุงควนขนุน12 ปี--2-2
93012014 พนางตุงควนขนุน13 ปี--32-32
93012014 พนางตุงควนขนุน14 ปี--36-36
93012014 พนางตุงควนขนุน15 ปี--30333
93012014 พนางตุงควนขนุน16 ปี--12728
93012014 พนางตุงควนขนุน17 ปี---2020
93012014 พนางตุงควนขนุน18 ปี---2323
93012014 พนางตุงควนขนุน19 ปี---11
93012014 พนางตุงควนขนุน20 ปี-----
93012014 พนางตุงควนขนุน20 ปีขึ้นไป-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--8045125
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนน้อยกว่า 2 ปี-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน2 ปี-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน3 ปี-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน4 ปี-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน5 ปี-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน6 ปี-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน7 ปี-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน8 ปี-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน9 ปี-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน10 ปี-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน11 ปี-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน12 ปี--1-1
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน13 ปี--24-24
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน14 ปี--27-27
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน15 ปี--26-26
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน16 ปี--178
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน17 ปี---2020
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน18 ปี--11819
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน19 ปี-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน20 ปี-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุน20 ปีขึ้นไป-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--10960169
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนน้อยกว่า 2 ปี-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน2 ปี-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน3 ปี-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน4 ปี-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน5 ปี-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน6 ปี-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน7 ปี-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน8 ปี-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน9 ปี-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน10 ปี-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน11 ปี-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน12 ปี--1-1
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน13 ปี--36-36
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน14 ปี--44-44
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน15 ปี--27431
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน16 ปี--12223
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน17 ปี---1414
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน18 ปี---2020
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน19 ปี-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน20 ปี-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุน20 ปีขึ้นไป-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนนักเรียนทั้งหมด--11680196
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนน้อยกว่า 2 ปี-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน2 ปี-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน3 ปี-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน4 ปี-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน5 ปี-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน6 ปี-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน7 ปี-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน8 ปี-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน9 ปี-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน10 ปี-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน11 ปี-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน12 ปี--1-1
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน13 ปี--44-44
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน14 ปี--39-39
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน15 ปี--31132
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน16 ปี--13031
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน17 ปี---2222
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน18 ปี---2727
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน19 ปี-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน20 ปี-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูน20 ปีขึ้นไป-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนนักเรียนทั้งหมด--319243562
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนน้อยกว่า 2 ปี-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน2 ปี-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน3 ปี-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน4 ปี-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน5 ปี-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน6 ปี-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน7 ปี-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน8 ปี-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน9 ปี-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน10 ปี-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน11 ปี-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน12 ปี--3-3
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน13 ปี--101-101
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน14 ปี--95-95
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน15 ปี--1151116
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน16 ปี--57681
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน17 ปี---7676
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน18 ปี---8585
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน19 ปี---55
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน20 ปี-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูน20 ปีขึ้นไป-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนนักเรียนทั้งหมด--5914931,084
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนน้อยกว่า 2 ปี-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน2 ปี-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน3 ปี-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน4 ปี-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน5 ปี-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน6 ปี-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน7 ปี-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน8 ปี-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน9 ปี-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน10 ปี-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน11 ปี-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน12 ปี--10-10
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน13 ปี--187-187
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน14 ปี--218-218
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน15 ปี--17616192
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน16 ปี---153153
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน17 ปี---151151
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน18 ปี---166166
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน19 ปี---66
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน20 ปี---11
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูน20 ปีขึ้นไป-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตนักเรียนทั้งหมด--174141315
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตน้อยกว่า 2 ปี-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต2 ปี-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต3 ปี-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต4 ปี-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต5 ปี-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต6 ปี-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต7 ปี-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต8 ปี-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต9 ปี-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต10 ปี-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต11 ปี-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต12 ปี--3-3
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต13 ปี--47-47
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต14 ปี--70-70
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต15 ปี--53659
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต16 ปี--15051
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต17 ปี---5454
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต18 ปี---2929
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต19 ปี---11
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต20 ปี---11
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพต20 ปีขึ้นไป-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตนักเรียนทั้งหมด--323264
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตน้อยกว่า 2 ปี-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต2 ปี-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต3 ปี-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต4 ปี-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต5 ปี-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต6 ปี-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต7 ปี-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต8 ปี-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต9 ปี-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต10 ปี-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต11 ปี-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต12 ปี--1-1
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต13 ปี--9-9
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต14 ปี--5-5
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต15 ปี--15116
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต16 ปี--21315
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต17 ปี---88
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต18 ปี---1010
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต19 ปี-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต20 ปี-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพต20 ปีขึ้นไป-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนนักเรียนทั้งหมด--143117260
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนน้อยกว่า 2 ปี-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน2 ปี-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน3 ปี-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน4 ปี-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน5 ปี-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน6 ปี-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน7 ปี-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน8 ปี-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน9 ปี-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน10 ปี-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน11 ปี-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน12 ปี--3-3
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน13 ปี--48-48
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน14 ปี--45-45
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน15 ปี--46349
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน16 ปี--13536
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน17 ปี---3636
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน18 ปี---4343
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน19 ปี-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน20 ปี-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอน20 ปีขึ้นไป-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วนักเรียนทั้งหมด--373225598
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วน้อยกว่า 2 ปี-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว2 ปี-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว3 ปี-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว4 ปี-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว5 ปี-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว6 ปี-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว7 ปี-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว8 ปี-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว9 ปี-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว10 ปี-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว11 ปี-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว12 ปี--13-13
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว13 ปี--129-129
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว14 ปี--122-122
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว15 ปี--1067113
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว16 ปี--36972
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว17 ปี---8383
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว18 ปี---6666
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว19 ปี-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว20 ปี-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้ว20 ปีขึ้นไป-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมนักเรียนทั้งหมด--6084691,077
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมน้อยกว่า 2 ปี-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม2 ปี-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม3 ปี-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม4 ปี-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม5 ปี-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม6 ปี-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม7 ปี-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม8 ปี-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม9 ปี-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม10 ปี-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม11 ปี-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม12 ปี--9-9
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม13 ปี--214-214
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม14 ปี--215-215
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม15 ปี--16826194
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม16 ปี--2160162
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม17 ปี---180180
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม18 ปี---103103
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม19 ปี-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม20 ปี-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอม20 ปีขึ้นไป-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมนักเรียนทั้งหมด--211124335
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมน้อยกว่า 2 ปี-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม2 ปี-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม3 ปี-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม4 ปี-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม5 ปี-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม6 ปี-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม7 ปี-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม8 ปี-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม9 ปี-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม10 ปี-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม11 ปี-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม12 ปี--8-8
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม13 ปี--55-55
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม14 ปี--82-82
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม15 ปี--62567
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม16 ปี--44953
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม17 ปี---3939
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม18 ปี---3030
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม19 ปี---11
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม20 ปี-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอม20 ปีขึ้นไป-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนนักเรียนทั้งหมด--461341802
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนน้อยกว่า 2 ปี-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน2 ปี-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน3 ปี-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน4 ปี-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน5 ปี-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน6 ปี-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน7 ปี-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน8 ปี-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน9 ปี-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน10 ปี-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน11 ปี-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน12 ปี--18-18
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน13 ปี--136-136
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน14 ปี--166-166
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน15 ปี--1388146
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน16 ปี--3107110
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน17 ปี---116116
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน18 ปี---108108
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน19 ปี---22
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน20 ปี-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสน20 ปีขึ้นไป-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--273158
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนน้อยกว่า 2 ปี-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน2 ปี-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน3 ปี-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน4 ปี-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน5 ปี-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน6 ปี-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน7 ปี-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน8 ปี-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน9 ปี-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน10 ปี-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน11 ปี-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน12 ปี--1-1
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน13 ปี--5-5
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน14 ปี--13-13
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน15 ปี--7-7
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน16 ปี--189
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน17 ปี---77
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน18 ปี---1515
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน19 ปี---11
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน20 ปี-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุน20 ปีขึ้นไป-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--9388181
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนน้อยกว่า 2 ปี-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน2 ปี-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน3 ปี-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน4 ปี-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน5 ปี-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน6 ปี-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน7 ปี-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน8 ปี-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน9 ปี-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน10 ปี-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน11 ปี-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน12 ปี--4-4
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน13 ปี--27-27
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน14 ปี--41-41
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน15 ปี--20121
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน16 ปี--12425
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน17 ปี---3333
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน18 ปี---2727
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน19 ปี---33
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน20 ปี-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุน20 ปีขึ้นไป-----


หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT