วิเคราะห์แนวโน้ม ขนาดโรงเรียนย้อนหลัง 5 ปี

2564 2565 2566

รายการ (ขนาดโรงเรียน)ปี ปี ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ขนาดเล็ก /นร.ไม่เกิน 4990016 161615 -1
ขนาดกลาง /นร.500 - 1499008 889 1
ขนาดใหญ่ /นร.1500 - 2499001 111
ขนาดใหญ่พิเศษ /นร.2500 ขึ้นไป002 222
รวม0027 272727