วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี


xx
รายการปี ปี ปี ปี ปี
ระดับปฐมวัย00000
ระดับประถมศึกษา00000
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น00000
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม00000
ห้องเรียน00000