จำนวนนักเรียน จำแนกตามความพิการ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด--18488272
ความพิการทางการมองเห็น--1-1
ความพิการทางการได้ยิน--1-1
ความพิการทางสติปัญญา--123
ความพิการร่างกายและสุขภาพ--145
ความพิการทางการเรียนรู้--17582257
ความพิการทางการพูดและภาษา-----
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--3-3
ความพิการทางการออทิสติก--1-1
ความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
93012008 กงหราพิชากรกงหรานักเรียนพิการทั้งหมด--222042
93012008 กงหราพิชากรกงหราความพิการทางการมองเห็น-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราความพิการทางการได้ยิน-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราความพิการทางสติปัญญา-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราความพิการทางการเรียนรู้--222042
93012008 กงหราพิชากรกงหราความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราความพิการทางการออทิสติก-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราอื่นๆ-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราข้อมูลผิดปกติ-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราอายุนอกเกณฑ์-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรานักเรียนพิการทั้งหมด--7815
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราความพิการทางการมองเห็น-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราความพิการทางการได้ยิน-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราความพิการทางสติปัญญา-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราความพิการทางการเรียนรู้--7815
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราความพิการทางการออทิสติก-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราอื่นๆ-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราข้อมูลผิดปกติ-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราอายุนอกเกณฑ์-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนนักเรียนพิการทั้งหมด--213
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนความพิการทางการมองเห็น-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนความพิการทางการได้ยิน-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนความพิการทางสติปัญญา-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนความพิการทางการเรียนรู้--213
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนความพิการทางการออทิสติก-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนอื่นๆ-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนข้อมูลผิดปกติ-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนอายุนอกเกณฑ์-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดนักเรียนพิการทั้งหมด--134
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดความพิการทางการมองเห็น-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดความพิการทางการได้ยิน-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดความพิการทางสติปัญญา-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดความพิการทางการเรียนรู้---33
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดความพิการทางการออทิสติก--1-1
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดอื่นๆ-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดข้อมูลผิดปกติ-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดอายุนอกเกณฑ์-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดนักเรียนพิการทั้งหมด--29433
93012012 ตะโหมดตะโหมดความพิการทางการมองเห็น-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดความพิการทางการได้ยิน-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดความพิการทางสติปัญญา-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดความพิการร่างกายและสุขภาพ---11
93012012 ตะโหมดตะโหมดความพิการทางการเรียนรู้--28331
93012012 ตะโหมดตะโหมดความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--1-1
93012012 ตะโหมดตะโหมดความพิการทางการออทิสติก-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดอื่นๆ-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดข้อมูลผิดปกติ-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดอายุนอกเกณฑ์-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนนักเรียนพิการทั้งหมด--1-1
93012013 ควนขนุนควนขนุนความพิการทางการมองเห็น-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนความพิการทางการได้ยิน--1-1
93012013 ควนขนุนควนขนุนความพิการทางสติปัญญา-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนความพิการทางการเรียนรู้-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนความพิการทางการออทิสติก-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนอื่นๆ-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012014 พนางตุงควนขนุนนักเรียนพิการทั้งหมด-----
93012014 พนางตุงควนขนุนความพิการทางการมองเห็น-----
93012014 พนางตุงควนขนุนความพิการทางการได้ยิน-----
93012014 พนางตุงควนขนุนความพิการทางสติปัญญา-----
93012014 พนางตุงควนขนุนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012014 พนางตุงควนขนุนความพิการทางการเรียนรู้-----
93012014 พนางตุงควนขนุนความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012014 พนางตุงควนขนุนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012014 พนางตุงควนขนุนความพิการทางการออทิสติก-----
93012014 พนางตุงควนขนุนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012014 พนางตุงควนขนุนอื่นๆ-----
93012014 พนางตุงควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012014 พนางตุงควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนนักเรียนพิการทั้งหมด--235
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนความพิการทางการมองเห็น-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนความพิการทางการได้ยิน-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนความพิการทางสติปัญญา-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนความพิการทางการเรียนรู้--235
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนความพิการทางการออทิสติก-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนอื่นๆ-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนนักเรียนพิการทั้งหมด---22
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนความพิการทางการมองเห็น-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนความพิการทางการได้ยิน-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนความพิการทางสติปัญญา---22
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนความพิการทางการเรียนรู้-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนความพิการทางการออทิสติก-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนอื่นๆ-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนนักเรียนพิการทั้งหมด--14923
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนความพิการทางการมองเห็น-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนความพิการทางการได้ยิน-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนความพิการทางสติปัญญา-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนความพิการทางการเรียนรู้--14923
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนความพิการทางการออทิสติก-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนอื่นๆ-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนข้อมูลผิดปกติ-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนนักเรียนพิการทั้งหมด--14216
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนความพิการทางการมองเห็น-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนความพิการทางการได้ยิน-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนความพิการทางสติปัญญา--1-1
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนความพิการทางการเรียนรู้--13215
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนความพิการทางการออทิสติก-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนอื่นๆ-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนข้อมูลผิดปกติ-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนนักเรียนพิการทั้งหมด--201030
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนความพิการทางการมองเห็น-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนความพิการทางการได้ยิน-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนความพิการทางสติปัญญา-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนความพิการทางการเรียนรู้--201030
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนความพิการทางการออทิสติก-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนอื่นๆ-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนข้อมูลผิดปกติ-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตนักเรียนพิการทั้งหมด--1-1
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตความพิการทางการมองเห็น-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตความพิการทางการได้ยิน-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตความพิการทางสติปัญญา-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตความพิการทางการเรียนรู้--1-1
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตความพิการทางการออทิสติก-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตอื่นๆ-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตข้อมูลผิดปกติ-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตอายุนอกเกณฑ์-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตนักเรียนพิการทั้งหมด-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตความพิการทางการมองเห็น-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตความพิการทางการได้ยิน-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตความพิการทางสติปัญญา-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตความพิการทางการเรียนรู้-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตความพิการทางการออทิสติก-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตอื่นๆ-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตข้อมูลผิดปกติ-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตอายุนอกเกณฑ์-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนนักเรียนพิการทั้งหมด--20424
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนความพิการทางการมองเห็น--1-1
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนความพิการทางการได้ยิน-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนความพิการทางสติปัญญา-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนความพิการทางการเรียนรู้--17421
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--2-2
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนความพิการทางการออทิสติก-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนอื่นๆ-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนข้อมูลผิดปกติ-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนอายุนอกเกณฑ์-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วนักเรียนพิการทั้งหมด--415
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วความพิการทางการมองเห็น-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วความพิการทางการได้ยิน-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วความพิการทางสติปัญญา-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วความพิการร่างกายและสุขภาพ---11
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วความพิการทางการเรียนรู้--4-4
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วความพิการทางการออทิสติก-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วอื่นๆ-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมนักเรียนพิการทั้งหมด-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมความพิการทางการมองเห็น-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมความพิการทางการได้ยิน-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมความพิการทางสติปัญญา-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมความพิการทางการเรียนรู้-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมความพิการทางการออทิสติก-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมอื่นๆ-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมข้อมูลผิดปกติ-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมอายุนอกเกณฑ์-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมนักเรียนพิการทั้งหมด--9312
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมความพิการทางการมองเห็น-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมความพิการทางการได้ยิน-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมความพิการทางสติปัญญา-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมความพิการทางการเรียนรู้--8311
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมความพิการทางการออทิสติก-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมความพิการทางการซ้ำซ้อน--1-1
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมอื่นๆ-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมข้อมูลผิดปกติ-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมอายุนอกเกณฑ์-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนนักเรียนพิการทั้งหมด--341448
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนความพิการทางการมองเห็น-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนความพิการทางการได้ยิน-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนความพิการทางสติปัญญา-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนความพิการร่างกายและสุขภาพ--112
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนความพิการทางการเรียนรู้--331346
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนความพิการทางการออทิสติก-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนอื่นๆ-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนข้อมูลผิดปกติ-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนอายุนอกเกณฑ์-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนนักเรียนพิการทั้งหมด-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนความพิการทางการมองเห็น-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนความพิการทางการได้ยิน-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนความพิการทางสติปัญญา-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนความพิการทางการเรียนรู้-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนความพิการทางการออทิสติก-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนอื่นๆ-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนนักเรียนพิการทั้งหมด---11
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนความพิการทางการมองเห็น-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนความพิการทางการได้ยิน-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนความพิการทางสติปัญญา-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนความพิการร่างกายและสุขภาพ-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนความพิการทางการเรียนรู้---11
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนความพิการทางการพูดและภาษา-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนความพิการทางการออทิสติก-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนความพิการทางการซ้ำซ้อน-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนอื่นๆ-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----


หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT