จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--9,914-17,707
เตี้ย--569-734
ค่อนข้างเตี้ย--481-803
สูงตามเกณฑ์--8,124-14,424
ค่อนข้างสูง--465-1,008
สูง--275-719
ส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
อายุนอกเกณฑ์----19

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
93012008 กงหราพิชากรกงหรานักเรียนทั้งหมด--278-563
93012008 กงหราพิชากรกงหราเตี้ย--18-31
93012008 กงหราพิชากรกงหราค่อนข้างเตี้ย--20-37
93012008 กงหราพิชากรกงหราสูงตามเกณฑ์--227-465
93012008 กงหราพิชากรกงหราค่อนข้างสูง--8-15
93012008 กงหราพิชากรกงหราสูง--5-12
93012008 กงหราพิชากรกงหราส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราอายุนอกเกณฑ์----3
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรานักเรียนทั้งหมด--148-234
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราเตี้ย--8-12
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราค่อนข้างเตี้ย--8-13
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสูงตามเกณฑ์--125-195
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราค่อนข้างสูง--6-10
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสูง--1-4
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราอายุนอกเกณฑ์-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนนักเรียนทั้งหมด--124-179
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนเตี้ย--7-8
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนค่อนข้างเตี้ย--5-8
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนสูงตามเกณฑ์--99-139
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนค่อนข้างสูง--8-16
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนสูง--5-8
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนอายุนอกเกณฑ์-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดนักเรียนทั้งหมด--165-289
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดเตี้ย--11-12
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดค่อนข้างเตี้ย--18-26
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดสูงตามเกณฑ์--125-229
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดค่อนข้างสูง--8-16
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดสูง--3-5
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดอายุนอกเกณฑ์----1
93012012 ตะโหมดตะโหมดนักเรียนทั้งหมด--1,066-1,805
93012012 ตะโหมดตะโหมดเตี้ย--88-100
93012012 ตะโหมดตะโหมดค่อนข้างเตี้ย--64-101
93012012 ตะโหมดตะโหมดสูงตามเกณฑ์--858-1,462
93012012 ตะโหมดตะโหมดค่อนข้างสูง--35-79
93012012 ตะโหมดตะโหมดสูง--21-62
93012012 ตะโหมดตะโหมดส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดอายุนอกเกณฑ์----1
93012013 ควนขนุนควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--633-1,080
93012013 ควนขนุนควนขนุนเตี้ย--41-61
93012013 ควนขนุนควนขนุนค่อนข้างเตี้ย--32-61
93012013 ควนขนุนควนขนุนสูงตามเกณฑ์--528-854
93012013 ควนขนุนควนขนุนค่อนข้างสูง--19-53
93012013 ควนขนุนควนขนุนสูง--13-50
93012013 ควนขนุนควนขนุนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนอายุนอกเกณฑ์----1
93012014 พนางตุงควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--101-175
93012014 พนางตุงควนขนุนเตี้ย--12-13
93012014 พนางตุงควนขนุนค่อนข้างเตี้ย--3-8
93012014 พนางตุงควนขนุนสูงตามเกณฑ์--83-145
93012014 พนางตุงควนขนุนค่อนข้างสูง--2-6
93012014 พนางตุงควนขนุนสูง--1-3
93012014 พนางตุงควนขนุนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012014 พนางตุงควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--80-125
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนเตี้ย--4-6
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนค่อนข้างเตี้ย--3-5
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนสูงตามเกณฑ์--70-107
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนค่อนข้างสูง--2-5
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนสูง--1-2
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--109-169
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนเตี้ย--2-4
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนค่อนข้างเตี้ย--1-4
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนสูงตามเกณฑ์--91-133
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนค่อนข้างสูง--10-20
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนสูง--5-8
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนนักเรียนทั้งหมด--116-196
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนเตี้ย--4-4
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนค่อนข้างเตี้ย--6-12
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนสูงตามเกณฑ์--95-164
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนค่อนข้างสูง--7-11
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนสูง--4-5
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนนักเรียนทั้งหมด--319-562
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนเตี้ย--12-16
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนค่อนข้างเตี้ย--14-24
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนสูงตามเกณฑ์--269-478
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนค่อนข้างสูง--11-20
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนสูง--13-24
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนนักเรียนทั้งหมด--591-1,084
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนเตี้ย--30-37
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนค่อนข้างเตี้ย--18-31
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนสูงตามเกณฑ์--485-894
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนค่อนข้างสูง--35-69
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนสูง--23-49
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์----4
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตนักเรียนทั้งหมด--174-315
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตเตี้ย--17-25
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตค่อนข้างเตี้ย--9-25
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตสูงตามเกณฑ์--138-240
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตค่อนข้างสูง--5-8
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตสูง--5-16
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตอายุนอกเกณฑ์----1
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตนักเรียนทั้งหมด--32-64
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตเตี้ย--3-3
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตค่อนข้างเตี้ย--2-8
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตสูงตามเกณฑ์--27-52
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตค่อนข้างสูง----1
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตสูง-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตอายุนอกเกณฑ์-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนนักเรียนทั้งหมด--143-260
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนเตี้ย--33-52
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนค่อนข้างเตี้ย--21-30
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนสูงตามเกณฑ์--87-172
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนค่อนข้างสูง--1-3
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนสูง--1-3
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนอายุนอกเกณฑ์-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วนักเรียนทั้งหมด--373-598
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วเตี้ย--35-37
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วค่อนข้างเตี้ย--33-37
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วสูงตามเกณฑ์--283-480
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วค่อนข้างสูง--13-23
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วสูง--9-21
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมนักเรียนทั้งหมด--608-1,077
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมเตี้ย--26-32
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมค่อนข้างเตี้ย--35-52
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมสูงตามเกณฑ์--502-884
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมค่อนข้างสูง--27-58
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมสูง--18-51
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมอายุนอกเกณฑ์-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมนักเรียนทั้งหมด--211-335
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมเตี้ย--40-64
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมค่อนข้างเตี้ย--31-41
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมสูงตามเกณฑ์--135-214
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมค่อนข้างสูง--4-9
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมสูง--1-7
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมอายุนอกเกณฑ์-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนนักเรียนทั้งหมด--461-802
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนเตี้ย--11-16
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนค่อนข้างเตี้ย--17-25
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนสูงตามเกณฑ์--396-685
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนค่อนข้างสูง--24-45
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนสูง--13-31
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนอายุนอกเกณฑ์-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--27-58
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนเตี้ย-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนค่อนข้างเตี้ย----1
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนสูงตามเกณฑ์--27-55
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนค่อนข้างสูง----1
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนสูง-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนอายุนอกเกณฑ์----1
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--93-181
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนเตี้ย--11-11
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนค่อนข้างเตี้ย--2-5
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนสูงตามเกณฑ์--78-144
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนค่อนข้างสูง--1-12
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนสูง--1-8
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนส่วนสูงนอกเกณฑ์-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนอายุนอกเกณฑ์----1


หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT