จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--7,4775,76613,243
เดินเท้า--484694
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4,0582,6886,746
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--3,3693,0316,400
จักรยานยืมเรียน--213
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
93012008 กงหราพิชากรกงหรานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--200214414
93012008 กงหราพิชากรกงหราเดินเท้า--213
93012008 กงหราพิชากรกงหราไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--154147301
93012008 กงหราพิชากรกงหราเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--4466110
93012008 กงหราพิชากรกงหราจักรยานยืมเรียน-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราข้อมูลผิดปกติ-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราอายุนอกเกณฑ์-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรานักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--11161172
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราเดินเท้า-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--673097
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--443175
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราจักรยานยืมเรียน-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราข้อมูลผิดปกติ-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราอายุนอกเกณฑ์-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--811899
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนเดินเท้า--2-2
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--15722
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--641175
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนจักรยานยืมเรียน-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนข้อมูลผิดปกติ-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนอายุนอกเกณฑ์-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--10175176
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดเดินเท้า--325
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--7947126
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--192645
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดจักรยานยืมเรียน-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดข้อมูลผิดปกติ-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดอายุนอกเกณฑ์-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--9016581,559
93012012 ตะโหมดตะโหมดเดินเท้า--448
93012012 ตะโหมดตะโหมดไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--426301727
93012012 ตะโหมดตะโหมดเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--471352823
93012012 ตะโหมดตะโหมดจักรยานยืมเรียน---11
93012012 ตะโหมดตะโหมดข้อมูลผิดปกติ-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดอายุนอกเกณฑ์-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--523251774
93012013 ควนขนุนควนขนุนเดินเท้า--426
93012013 ควนขนุนควนขนุนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--296124420
93012013 ควนขนุนควนขนุนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--222125347
93012013 ควนขนุนควนขนุนจักรยานยืมเรียน--1-1
93012013 ควนขนุนควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012014 พนางตุงควนขนุนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--193150
93012014 พนางตุงควนขนุนเดินเท้า-----
93012014 พนางตุงควนขนุนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--182240
93012014 พนางตุงควนขนุนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1910
93012014 พนางตุงควนขนุนจักรยานยืมเรียน-----
93012014 พนางตุงควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012014 พนางตุงควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--352863
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนเดินเท้า-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--332255
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--268
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนจักรยานยืมเรียน-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--623496
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนเดินเท้า--1-1
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--532477
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--81018
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนจักรยานยืมเรียน-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--6051111
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนเดินเท้า-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--553489
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--51722
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนจักรยานยืมเรียน-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนข้อมูลผิดปกติ-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--239202441
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนเดินเท้า--4711
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--201535
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--215180395
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนจักรยานยืมเรียน-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนข้อมูลผิดปกติ-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--432340772
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนเดินเท้า--224
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--211139350
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--219199418
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนจักรยานยืมเรียน-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนข้อมูลผิดปกติ-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--113106219
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตเดินเท้า--336
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--9644140
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--145973
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตจักรยานยืมเรียน-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตข้อมูลผิดปกติ-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตอายุนอกเกณฑ์-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--171835
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตเดินเท้า-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--437
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--131528
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตจักรยานยืมเรียน-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตข้อมูลผิดปกติ-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตอายุนอกเกณฑ์-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--5666122
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนเดินเท้า-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--462773
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--103949
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนจักรยานยืมเรียน-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนข้อมูลผิดปกติ-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนอายุนอกเกณฑ์-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--29291383
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วเดินเท้า-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--28781368
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--51015
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วจักรยานยืมเรียน-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--491334825
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมเดินเท้า--246
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--467261728
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--226991
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมจักรยานยืมเรียน-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมข้อมูลผิดปกติ-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมอายุนอกเกณฑ์-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--12569194
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมเดินเท้า--1-1
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--10250152
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--221941
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมจักรยานยืมเรียน-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมข้อมูลผิดปกติ-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมอายุนอกเกณฑ์-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--234162396
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนเดินเท้า--617
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--14390233
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--8571156
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนจักรยานยืมเรียน-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนข้อมูลผิดปกติ-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนอายุนอกเกณฑ์-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--71724
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนเดินเท้า-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--71724
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนจักรยานยืมเรียน-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนนักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.--424486
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนเดินเท้า-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--361248
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนเสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--63238
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนจักรยานยืมเรียน-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----


หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT