จำนวนนักเรียน จบ ม.3 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด1,3351,6432,978
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม9801,3802,360
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม5877135
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด101626
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.325
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล249149398
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน3710
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ15419
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร5-5
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ1-1
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป224
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ8513
บวชในศาสนา1-1
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ-11
อื่น ๆ---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
93012008 กงหราพิชากรกงหรานักเรียนจบทั้งหมด254166
93012008 กงหราพิชากรกงหราศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม233962
93012008 กงหราพิชากรกงหราศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม-22
93012008 กงหราพิชากรกงหราศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
93012008 กงหราพิชากรกงหราศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012008 กงหราพิชากรกงหราสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล1-1
93012008 กงหราพิชากรกงหราสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012008 กงหราพิชากรกงหราศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ1-1
93012008 กงหราพิชากรกงหราไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012008 กงหราพิชากรกงหราไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012008 กงหราพิชากรกงหราไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012008 กงหราพิชากรกงหราไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012008 กงหราพิชากรกงหราไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012008 กงหราพิชากรกงหราไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012008 กงหราพิชากรกงหราไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
93012008 กงหราพิชากรกงหราบวชในศาสนา---
93012008 กงหราพิชากรกงหราไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012008 กงหราพิชากรกงหราอื่น ๆ---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรานักเรียนจบทั้งหมด232346
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม212142
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล123
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ1-1
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราบวชในศาสนา---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราอื่น ๆ---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนนักเรียนจบทั้งหมด12820
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม11718
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล-11
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ1-1
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนบวชในศาสนา---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนอื่น ๆ---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดนักเรียนจบทั้งหมด312758
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม272047
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม145
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล2-2
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน-11
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ123
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดบวชในศาสนา---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดอื่น ๆ---
93012012 ตะโหมดตะโหมดนักเรียนจบทั้งหมด117169286
93012012 ตะโหมดตะโหมดศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม55134189
93012012 ตะโหมดตะโหมดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม213
93012012 ตะโหมดตะโหมดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด-22
93012012 ตะโหมดตะโหมดศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012012 ตะโหมดตะโหมดสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล513081
93012012 ตะโหมดตะโหมดสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012012 ตะโหมดตะโหมดศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ6-6
93012012 ตะโหมดตะโหมดไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012012 ตะโหมดตะโหมดไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012012 ตะโหมดตะโหมดไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012012 ตะโหมดตะโหมดไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012012 ตะโหมดตะโหมดไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012012 ตะโหมดตะโหมดไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012012 ตะโหมดตะโหมดไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ325
93012012 ตะโหมดตะโหมดบวชในศาสนา---
93012012 ตะโหมดตะโหมดไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012012 ตะโหมดตะโหมดอื่น ๆ---
93012013 ควนขนุนควนขนุนนักเรียนจบทั้งหมด10595200
93012013 ควนขนุนควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม5869127
93012013 ควนขนุนควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม8816
93012013 ควนขนุนควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด-11
93012013 ควนขนุนควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012013 ควนขนุนควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล381654
93012013 ควนขนุนควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012013 ควนขนุนควนขนุนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ112
93012013 ควนขนุนควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012013 ควนขนุนควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012013 ควนขนุนควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012013 ควนขนุนควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012013 ควนขนุนควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012013 ควนขนุนควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012013 ควนขนุนควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
93012013 ควนขนุนควนขนุนบวชในศาสนา---
93012013 ควนขนุนควนขนุนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012013 ควนขนุนควนขนุนอื่น ๆ---
93012014 พนางตุงควนขนุนนักเรียนจบทั้งหมด102030
93012014 พนางตุงควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม61420
93012014 พนางตุงควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
93012014 พนางตุงควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด-11
93012014 พนางตุงควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.-11
93012014 พนางตุงควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล347
93012014 พนางตุงควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012014 พนางตุงควนขนุนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
93012014 พนางตุงควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012014 พนางตุงควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012014 พนางตุงควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012014 พนางตุงควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012014 พนางตุงควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012014 พนางตุงควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012014 พนางตุงควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ1-1
93012014 พนางตุงควนขนุนบวชในศาสนา---
93012014 พนางตุงควนขนุนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012014 พนางตุงควนขนุนอื่น ๆ---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนนักเรียนจบทั้งหมด61319
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม257
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม156
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.1-1
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล123
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ112
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนบวชในศาสนา---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนอื่น ๆ---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนนักเรียนจบทั้งหมด18826
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม15722
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด1-1
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล213
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนบวชในศาสนา---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนอื่น ๆ---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนนักเรียนจบทั้งหมด221739
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม161228
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม-11
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด-11
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล628
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนบวชในศาสนา---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ-11
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนอื่น ๆ---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนนักเรียนจบทั้งหมด404282
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม404282
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนบวชในศาสนา---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนอื่น ๆ---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนนักเรียนจบทั้งหมด83113196
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม5394147
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม224
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด369
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล21627
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน134
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ1-1
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป224
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนบวชในศาสนา---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนอื่น ๆ---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตนักเรียนจบทั้งหมด272451
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม201636
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม7714
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด-11
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตบวชในศาสนา---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตอื่น ๆ---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตนักเรียนจบทั้งหมด13619
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม9413
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม112
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด1-1
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล213
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตบวชในศาสนา---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตอื่น ๆ---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนนักเรียนจบทั้งหมด111829
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม91524
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม-11
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล123
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ1-1
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนบวชในศาสนา---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนอื่น ๆ---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วนักเรียนจบทั้งหมด5658114
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม203656
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม213
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด-11
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล322052
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ1-1
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วบวชในศาสนา1-1
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วอื่น ๆ---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมนักเรียนจบทั้งหมด8583168
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม5161112
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม9514
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล251742
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมบวชในศาสนา---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมอื่น ๆ---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมนักเรียนจบทั้งหมด394180
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม202141
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม-66
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด314
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล91019
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน112
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร5-5
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ123
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมบวชในศาสนา---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมอื่น ๆ---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนนักเรียนจบทั้งหมด8565150
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม524799
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม314
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.112
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล271643
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ2-2
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนบวชในศาสนา---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนอื่น ๆ---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนนักเรียนจบทั้งหมด369
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม347
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม-11
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล-11
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนบวชในศาสนา---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนอื่น ๆ---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนนักเรียนจบทั้งหมด221840
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม13720
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม112
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด-11
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม.---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล7916
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคอุตสาหกรรม---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานการประมง---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานค้าขาย ธุรกิจ---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานบริการ---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ1-1
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนบวชในศาสนา---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนอื่น ๆ---


หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT