จำนวนนักเรียน จบ ม.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำปีการศึกษา 2565

ประเภท ชาย หญิง รวม
นักเรียนจบทั้งหมด8331,5402,373
มหาวิทยาลัยของรัฐ6931,3802,073
มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ71118
มหาวิทยาลัยของเอกชน32225
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล583492
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน2-2
สถาบันพยาบาล22729
สถาบันทหาร6-6
สถาบันตำรวจ---
สถาบันอื่น ๆ364985
รับราชการ---
ทำงานรัฐวิสาหกิจ---
ภาคอุตสาหกรรม---
ภาคการเกษตร10414
การประมง---
ค้าขาย ธุรกิจ325
งานบริการ112
รับจ้างทั่วไป121022
บวชในศาสนา---
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
อื่น ๆ---

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทชายหญิงรวม
93012008 กงหราพิชากรกงหรานักเรียนจบทั้งหมด274572
93012008 กงหราพิชากรกงหรามหาวิทยาลัยของรัฐ162541
93012008 กงหราพิชากรกงหรามหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ1-1
93012008 กงหราพิชากรกงหรามหาวิทยาลัยของเอกชน123
93012008 กงหราพิชากรกงหราสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล2-2
93012008 กงหราพิชากรกงหราสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012008 กงหราพิชากรกงหราสถาบันพยาบาล-44
93012008 กงหราพิชากรกงหราสถาบันทหาร1-1
93012008 กงหราพิชากรกงหราสถาบันตำรวจ---
93012008 กงหราพิชากรกงหราสถาบันอื่น ๆ41216
93012008 กงหราพิชากรกงหรารับราชการ---
93012008 กงหราพิชากรกงหราทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012008 กงหราพิชากรกงหราภาคอุตสาหกรรม---
93012008 กงหราพิชากรกงหราภาคการเกษตร---
93012008 กงหราพิชากรกงหราการประมง---
93012008 กงหราพิชากรกงหราค้าขาย ธุรกิจ---
93012008 กงหราพิชากรกงหรางานบริการ-11
93012008 กงหราพิชากรกงหรารับจ้างทั่วไป213
93012008 กงหราพิชากรกงหราบวชในศาสนา---
93012008 กงหราพิชากรกงหราไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012008 กงหราพิชากรกงหราอื่น ๆ---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรานักเรียนจบทั้งหมด91221
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรามหาวิทยาลัยของรัฐ257
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรามหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรามหาวิทยาลัยของเอกชน-11
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล7613
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสถาบันพยาบาล---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสถาบันทหาร---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสถาบันตำรวจ---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสถาบันอื่น ๆ---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรารับราชการ---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราภาคอุตสาหกรรม---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราภาคการเกษตร---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราการประมง---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราค้าขาย ธุรกิจ---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรางานบริการ---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรารับจ้างทั่วไป---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราบวชในศาสนา---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราอื่น ๆ---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนนักเรียนจบทั้งหมด13417
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนมหาวิทยาลัยของรัฐ729
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนมหาวิทยาลัยของเอกชน---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล3-3
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนสถาบันพยาบาล-22
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนสถาบันทหาร---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนสถาบันตำรวจ---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนสถาบันอื่น ๆ---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนรับราชการ---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนภาคอุตสาหกรรม---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนภาคการเกษตร2-2
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนการประมง---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนค้าขาย ธุรกิจ1-1
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนงานบริการ---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนรับจ้างทั่วไป---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนบวชในศาสนา---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนอื่น ๆ---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดนักเรียนจบทั้งหมด81624
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดมหาวิทยาลัยของรัฐ2810
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ1-1
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดมหาวิทยาลัยของเอกชน-22
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล415
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดสถาบันพยาบาล-33
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดสถาบันทหาร---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดสถาบันตำรวจ---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดสถาบันอื่น ๆ---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดรับราชการ---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดภาคอุตสาหกรรม---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดภาคการเกษตร123
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดการประมง---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดค้าขาย ธุรกิจ---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดงานบริการ---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดรับจ้างทั่วไป---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดบวชในศาสนา---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดอื่น ๆ---
93012012 ตะโหมดตะโหมดนักเรียนจบทั้งหมด69143212
93012012 ตะโหมดตะโหมดมหาวิทยาลัยของรัฐ66140206
93012012 ตะโหมดตะโหมดมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
93012012 ตะโหมดตะโหมดมหาวิทยาลัยของเอกชน---
93012012 ตะโหมดตะโหมดสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
93012012 ตะโหมดตะโหมดสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012012 ตะโหมดตะโหมดสถาบันพยาบาล-22
93012012 ตะโหมดตะโหมดสถาบันทหาร2-2
93012012 ตะโหมดตะโหมดสถาบันตำรวจ---
93012012 ตะโหมดตะโหมดสถาบันอื่น ๆ---
93012012 ตะโหมดตะโหมดรับราชการ---
93012012 ตะโหมดตะโหมดทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012012 ตะโหมดตะโหมดภาคอุตสาหกรรม---
93012012 ตะโหมดตะโหมดภาคการเกษตร112
93012012 ตะโหมดตะโหมดการประมง---
93012012 ตะโหมดตะโหมดค้าขาย ธุรกิจ---
93012012 ตะโหมดตะโหมดงานบริการ---
93012012 ตะโหมดตะโหมดรับจ้างทั่วไป---
93012012 ตะโหมดตะโหมดบวชในศาสนา---
93012012 ตะโหมดตะโหมดไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012012 ตะโหมดตะโหมดอื่น ๆ---
93012013 ควนขนุนควนขนุนนักเรียนจบทั้งหมด4679125
93012013 ควนขนุนควนขนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ244367
93012013 ควนขนุนควนขนุนมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ-22
93012013 ควนขนุนควนขนุนมหาวิทยาลัยของเอกชน1-1
93012013 ควนขนุนควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล224
93012013 ควนขนุนควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012013 ควนขนุนควนขนุนสถาบันพยาบาล-11
93012013 ควนขนุนควนขนุนสถาบันทหาร---
93012013 ควนขนุนควนขนุนสถาบันตำรวจ---
93012013 ควนขนุนควนขนุนสถาบันอื่น ๆ193150
93012013 ควนขนุนควนขนุนรับราชการ---
93012013 ควนขนุนควนขนุนทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012013 ควนขนุนควนขนุนภาคอุตสาหกรรม---
93012013 ควนขนุนควนขนุนภาคการเกษตร---
93012013 ควนขนุนควนขนุนการประมง---
93012013 ควนขนุนควนขนุนค้าขาย ธุรกิจ---
93012013 ควนขนุนควนขนุนงานบริการ---
93012013 ควนขนุนควนขนุนรับจ้างทั่วไป---
93012013 ควนขนุนควนขนุนบวชในศาสนา---
93012013 ควนขนุนควนขนุนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012013 ควนขนุนควนขนุนอื่น ๆ---
93012014 พนางตุงควนขนุนนักเรียนจบทั้งหมด81927
93012014 พนางตุงควนขนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ81624
93012014 พนางตุงควนขนุนมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ-22
93012014 พนางตุงควนขนุนมหาวิทยาลัยของเอกชน---
93012014 พนางตุงควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
93012014 พนางตุงควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012014 พนางตุงควนขนุนสถาบันพยาบาล---
93012014 พนางตุงควนขนุนสถาบันทหาร---
93012014 พนางตุงควนขนุนสถาบันตำรวจ---
93012014 พนางตุงควนขนุนสถาบันอื่น ๆ---
93012014 พนางตุงควนขนุนรับราชการ---
93012014 พนางตุงควนขนุนทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012014 พนางตุงควนขนุนภาคอุตสาหกรรม---
93012014 พนางตุงควนขนุนภาคการเกษตร---
93012014 พนางตุงควนขนุนการประมง---
93012014 พนางตุงควนขนุนค้าขาย ธุรกิจ---
93012014 พนางตุงควนขนุนงานบริการ---
93012014 พนางตุงควนขนุนรับจ้างทั่วไป-11
93012014 พนางตุงควนขนุนบวชในศาสนา---
93012014 พนางตุงควนขนุนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012014 พนางตุงควนขนุนอื่น ๆ---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนนักเรียนจบทั้งหมด71522
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ71522
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนมหาวิทยาลัยของเอกชน---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนสถาบันพยาบาล---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนสถาบันทหาร---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนสถาบันตำรวจ---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนสถาบันอื่น ๆ---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนรับราชการ---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนภาคอุตสาหกรรม---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนภาคการเกษตร---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนการประมง---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนค้าขาย ธุรกิจ---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนงานบริการ---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนรับจ้างทั่วไป---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนบวชในศาสนา---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนอื่น ๆ---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนนักเรียนจบทั้งหมด91524
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ7613
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ-22
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนมหาวิทยาลัยของเอกชน-11
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล134
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนสถาบันพยาบาล-22
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนสถาบันทหาร---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนสถาบันตำรวจ---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนสถาบันอื่น ๆ---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนรับราชการ---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนภาคอุตสาหกรรม---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนภาคการเกษตร---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนการประมง---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนค้าขาย ธุรกิจ-11
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนงานบริการ---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนรับจ้างทั่วไป1-1
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนบวชในศาสนา---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนอื่น ๆ---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนนักเรียนจบทั้งหมด101727
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนมหาวิทยาลัยของรัฐ101727
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนมหาวิทยาลัยของเอกชน---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนสถาบันพยาบาล---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนสถาบันทหาร---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนสถาบันตำรวจ---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนสถาบันอื่น ๆ---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนรับราชการ---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนภาคอุตสาหกรรม---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนภาคการเกษตร---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนการประมง---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนค้าขาย ธุรกิจ---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนงานบริการ---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนรับจ้างทั่วไป---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนบวชในศาสนา---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนอื่น ๆ---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนนักเรียนจบทั้งหมด334679
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนมหาวิทยาลัยของรัฐ194261
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนมหาวิทยาลัยของเอกชน---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล14418
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนสถาบันพยาบาล---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนสถาบันทหาร---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนสถาบันตำรวจ---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนสถาบันอื่น ๆ---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนรับราชการ---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนภาคอุตสาหกรรม---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนภาคการเกษตร---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนการประมง---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนค้าขาย ธุรกิจ---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนงานบริการ---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนรับจ้างทั่วไป---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนบวชในศาสนา---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนอื่น ๆ---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนนักเรียนจบทั้งหมด63110173
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนมหาวิทยาลัยของรัฐ45103148
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนมหาวิทยาลัยของเอกชน-22
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล718
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนสถาบันพยาบาล-22
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนสถาบันทหาร1-1
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนสถาบันตำรวจ---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนสถาบันอื่น ๆ10212
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนรับราชการ---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนภาคอุตสาหกรรม---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนภาคการเกษตร---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนการประมง---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนค้าขาย ธุรกิจ---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนงานบริการ---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนรับจ้างทั่วไป---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนบวชในศาสนา---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนอื่น ๆ---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตนักเรียนจบทั้งหมด162137
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตมหาวิทยาลัยของรัฐ81725
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ1-1
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตมหาวิทยาลัยของเอกชน---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล448
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตสถาบันพยาบาล---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตสถาบันทหาร2-2
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตสถาบันตำรวจ---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตสถาบันอื่น ๆ1-1
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตรับราชการ---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตภาคอุตสาหกรรม---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตภาคการเกษตร---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตการประมง---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตค้าขาย ธุรกิจ---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตงานบริการ---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตรับจ้างทั่วไป---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตบวชในศาสนา---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตอื่น ๆ---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตนักเรียนจบทั้งหมด3-3
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตมหาวิทยาลัยของรัฐ2-2
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตมหาวิทยาลัยของเอกชน---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล1-1
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตสถาบันพยาบาล---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตสถาบันทหาร---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตสถาบันตำรวจ---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตสถาบันอื่น ๆ---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตรับราชการ---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตภาคอุตสาหกรรม---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตภาคการเกษตร---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตการประมง---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตค้าขาย ธุรกิจ---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตงานบริการ---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตรับจ้างทั่วไป---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตบวชในศาสนา---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตอื่น ๆ---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนนักเรียนจบทั้งหมด131326
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนมหาวิทยาลัยของรัฐ131326
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนมหาวิทยาลัยของเอกชน---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนสถาบันพยาบาล---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนสถาบันทหาร---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนสถาบันตำรวจ---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนสถาบันอื่น ๆ---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนรับราชการ---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนภาคอุตสาหกรรม---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนภาคการเกษตร---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนการประมง---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนค้าขาย ธุรกิจ---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนงานบริการ---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนรับจ้างทั่วไป---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนบวชในศาสนา---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนอื่น ๆ---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วนักเรียนจบทั้งหมด184159
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วมหาวิทยาลัยของรัฐ183957
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วมหาวิทยาลัยของเอกชน---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วสถาบันพยาบาล-22
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วสถาบันทหาร---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วสถาบันตำรวจ---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วสถาบันอื่น ๆ---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วรับราชการ---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วภาคอุตสาหกรรม---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วภาคการเกษตร---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วการประมง---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วค้าขาย ธุรกิจ---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วงานบริการ---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วรับจ้างทั่วไป---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วบวชในศาสนา---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วอื่น ๆ---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมนักเรียนจบทั้งหมด4974123
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมมหาวิทยาลัยของรัฐ4365108
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมมหาวิทยาลัยของเอกชน-66
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล6-6
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมสถาบันพยาบาล-33
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมสถาบันทหาร---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมสถาบันตำรวจ---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมสถาบันอื่น ๆ---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมรับราชการ---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมภาคอุตสาหกรรม---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมภาคการเกษตร---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมการประมง---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมค้าขาย ธุรกิจ---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมงานบริการ---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมรับจ้างทั่วไป---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมบวชในศาสนา---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมอื่น ๆ---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมนักเรียนจบทั้งหมด103444
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมมหาวิทยาลัยของรัฐ61925
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมมหาวิทยาลัยของเอกชน134
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล-33
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมสถาบันพยาบาล-22
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมสถาบันทหาร---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมสถาบันตำรวจ---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมสถาบันอื่น ๆ-11
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมรับราชการ---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมภาคอุตสาหกรรม---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมภาคการเกษตร1-1
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมการประมง---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมค้าขาย ธุรกิจ---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมงานบริการ1-1
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมรับจ้างทั่วไป167
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมบวชในศาสนา---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมอื่น ๆ---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนนักเรียนจบทั้งหมด335992
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนมหาวิทยาลัยของรัฐ264975
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ134
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนมหาวิทยาลัยของเอกชน-33
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล1-1
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนสถาบันพยาบาล123
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนสถาบันทหาร---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนสถาบันตำรวจ---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนสถาบันอื่น ๆ1-1
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนรับราชการ---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนภาคอุตสาหกรรม---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนภาคการเกษตร---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนการประมง---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนค้าขาย ธุรกิจ213
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนงานบริการ---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนรับจ้างทั่วไป112
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนบวชในศาสนา---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนอื่น ๆ---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนนักเรียนจบทั้งหมด6511
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ-11
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนมหาวิทยาลัยของเอกชน---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล-33
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนสถาบันพยาบาล---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนสถาบันทหาร---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนสถาบันตำรวจ---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนสถาบันอื่น ๆ---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนรับราชการ---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนภาคอุตสาหกรรม---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนภาคการเกษตร---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนการประมง---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนค้าขาย ธุรกิจ---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนงานบริการ---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนรับจ้างทั่วไป617
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนบวชในศาสนา---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนอื่น ๆ---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนนักเรียนจบทั้งหมด12820
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนมหาวิทยาลัยของรัฐ8513
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐ---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนมหาวิทยาลัยของเอกชน---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล336
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนสถาบันพยาบาล---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนสถาบันทหาร---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนสถาบันตำรวจ---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนสถาบันอื่น ๆ---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนรับราชการ---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนทำงานรัฐวิสาหกิจ---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนภาคอุตสาหกรรม---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนภาคการเกษตร---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนการประมง---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนค้าขาย ธุรกิจ---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนงานบริการ---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนรับจ้างทั่วไป1-1
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนบวชในศาสนา---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ---
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนอื่น ๆ---


หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT