แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
93012001 โรงเรียนพัทลุง คูหาสวรรค์เมืองพัทลุง19
93012002 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง ควนมะพร้าวเมืองพัทลุง24.9
93012003 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี ชัยบุรีเมืองพัทลุง13
93012004 โรงเรียนประภัสสรรังสิต นาท่อมเมืองพัทลุง25.4
93012005 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต ตำนานเมืองพัทลุง26
93012006 โรงเรียนสตรีพัทลุง คูหาสวรรค์เมืองพัทลุง19.2
93012008 โรงเรียนกงหราพิชากร คลองทรายขาวกงหรา50.6
93012009 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ สมหวังกงหรา34
93012010 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม หานโพธิ์เขาชัยสน35
93012011 โรงเรียนประชาบำรุงอุทิตกิจจาทร ตะโหมดตะโหมด60
93012012 โรงเรียนตะโหมด แม่ขรีตะโหมด50
93012013 โรงเรียนควนขนุน โตนดด้วนควนขนุน0.5
93012014 โรงเรียนพนางตุง พนางตุงควนขนุน14
93012015 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา มะกอกเหนือควนขนุน5
93012016 โรงเรียนปัญญาวุธ แพรกหาควนขนุน15
93012017 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ ฝาละมีปากพะยูน62
93012018 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ดอนประดู่ปากพะยูน83
93012019 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ หารเทาปากพะยูน80
93012020 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม เขาย่าศรีบรรพต13
93012021 โรงเรียนตะแพนพิทยา ตะแพนศรีบรรพต27
93012022 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ป่าบอน61
93012023 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม โคกสักบางแก้ว54
93012024 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม บ้านพร้าวป่าพะยอม19
93012025 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ลานข่อยป่าพะยอม27
93012026 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสนเขาชัยสน41
93012027 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร นาขยาดควนขนุน12
93012028 โรงเรียนอุดมวิทยายน ปันแตควนขนุน15
หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT