ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวิทยฐานะ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายรวม
93012008 กงหราพิชากรกงหราคลองทรายขาว0
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสมหวัง0
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนหานโพธิ์0
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดตะโหมด0
93012012 ตะโหมดตะโหมดแม่ขรี0
93012013 ควนขนุนควนขนุนโตนดด้วน0
93012014 พนางตุงควนขนุนพนางตุง0
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนมะกอกเหนือ0
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนแพรกหา0
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนฝาละมี0
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนดอนประดู่0
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนหารเทา0
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตเขาย่า0
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตตะแพน0
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนวังใหม่0
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วโคกสัก0
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมบ้านพร้าว0
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมลานข่อย0
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนเขาชัยสน0
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนนาขยาด0
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนปันแต0
หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT