ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกวุฒิการศึกษา
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายปริญญาเอก /ชายปริญญาเอก /หญิงปริญญาเอก /รวมปริญญาโท /ชายปริญญาโท /หญิงปริญญาโท /รวมปริญญาตรี /ชายปริญญาตรี /หญิงปริญญาตรี /รวมอนุปริญญา /ชายอนุปริญญา /หญิงอนุปริญญา /รวมต่ำกว่าอนุปริญญา /ชายต่ำกว่าอนุปริญญา /หญิงต่ำกว่าอนุปริญญา /รวมรวม /ชายรวม /หญิงรวมทั้งสิ้น
930001สพม.พัทลุง---000
93012008 กงหราพิชากรกงหราคลองทรายขาว000
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสมหวัง000
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนหานโพธิ์000
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดตะโหมด000
93012012 ตะโหมดตะโหมดแม่ขรี000
93012013 ควนขนุนควนขนุนโตนดด้วน000
93012014 พนางตุงควนขนุนพนางตุง000
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนมะกอกเหนือ000
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนแพรกหา000
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนฝาละมี000
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนดอนประดู่000
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนหารเทา000
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตเขาย่า000
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตตะแพน000
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนวังใหม่000
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วโคกสัก000
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมบ้านพร้าว000
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมลานข่อย000
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนเขาชัยสน000
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนนาขยาด000
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนปันแต000
หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT