ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกตำแหน่ง

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายผู้บริหารรอง/ผู้ช่วยครู/ศน.บุคลากรทางการศึกษาอื่นพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวอื่นๆรวม
930001สพม.พัทลุง------------
93012008 กงหราพิชากรกงหราคลองทรายขาว---------
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสมหวัง---------
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนหานโพธิ์---------
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดตะโหมด---------
93012012 ตะโหมดตะโหมดแม่ขรี---------
93012013 ควนขนุนควนขนุนโตนดด้วน---------
93012014 พนางตุงควนขนุนพนางตุง---------
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนมะกอกเหนือ---------
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนแพรกหา---------
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนฝาละมี---------
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนดอนประดู่---------
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนหารเทา---------
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตเขาย่า---------
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตตะแพน---------
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนวังใหม่---------
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วโคกสัก---------
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมบ้านพร้าว---------
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมลานข่อย---------
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนเขาชัยสน---------
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนนาขยาด---------
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนปันแต---------
หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT