ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา. จำแนกเพศ

รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่ม/เครือข่ายเพศ
ชายหญิงรวม
สพม.พัทลุง---
93012008 กงหราพิชากรกงหราคลองทรายขาว
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสมหวัง
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนหานโพธิ์
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดตะโหมด
93012012 ตะโหมดตะโหมดแม่ขรี
93012013 ควนขนุนควนขนุนโตนดด้วน
93012014 พนางตุงควนขนุนพนางตุง
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนมะกอกเหนือ
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนแพรกหา
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนฝาละมี
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนดอนประดู่
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนหารเทา
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตเขาย่า
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตตะแพน
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนวังใหม่
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วโคกสัก
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมบ้านพร้าว
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมลานข่อย
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนเขาชัยสน
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนนาขยาด
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนปันแต
หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT