จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--9,9147,79317,707
ไทย--9,9057,79017,695
กัมพูชา--516
เกาหลีใต้--1-1
จีน-----
ซาอุดีอาระเบีย-----
ญี่ปุ่น-----
เนปาล-----
ปากีสถาน-----
เมียนมา--1-1
ฟิลิปปิน-----
มาเลเซีย-----
ลาว---11
เวียดนาม-----
ศรีลังกา-----
สิงคโปร์-----
อินเดีย-----
อินโดนีเซีย-----
ไม่ปรากฎสัญชาติ---11
อื่นๆ--2-2
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
93012008 กงหราพิชากรกงหรานักเรียนทั้งหมด--278285563
93012008 กงหราพิชากรกงหราไทย--278285563
93012008 กงหราพิชากรกงหรากัมพูชา-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราเกาหลีใต้-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราจีน-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราซาอุดีอาระเบีย-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราญี่ปุ่น-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราเนปาล-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราปากีสถาน-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราเมียนมา-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราฟิลิปปิน-----
93012008 กงหราพิชากรกงหรามาเลเซีย-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราลาว-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราเวียดนาม-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราศรีลังกา-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราสิงคโปร์-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราอินเดีย-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราอินโดนีเซีย-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราอื่นๆ-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราข้อมูลผิดปกติ-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราอายุนอกเกณฑ์-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรานักเรียนทั้งหมด--14886234
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราไทย--14886234
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรากัมพูชา-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราเกาหลีใต้-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราจีน-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราซาอุดีอาระเบีย-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราญี่ปุ่น-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราเนปาล-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราปากีสถาน-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราเมียนมา-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราฟิลิปปิน-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรามาเลเซีย-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราลาว-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราเวียดนาม-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราศรีลังกา-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสิงคโปร์-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราอินเดีย-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราอินโดนีเซีย-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราอื่นๆ-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราข้อมูลผิดปกติ-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราอายุนอกเกณฑ์-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนนักเรียนทั้งหมด--12455179
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนไทย--12455179
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนกัมพูชา-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนเกาหลีใต้-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนจีน-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนซาอุดีอาระเบีย-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนญี่ปุ่น-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนเนปาล-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนปากีสถาน-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนเมียนมา-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนฟิลิปปิน-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนมาเลเซีย-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนลาว-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนเวียดนาม-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนศรีลังกา-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนสิงคโปร์-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนอินเดีย-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนอินโดนีเซีย-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนอื่นๆ-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนข้อมูลผิดปกติ-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนอายุนอกเกณฑ์-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดนักเรียนทั้งหมด--165124289
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดไทย--165124289
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดกัมพูชา-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดเกาหลีใต้-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดจีน-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดซาอุดีอาระเบีย-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดญี่ปุ่น-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดเนปาล-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดปากีสถาน-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดเมียนมา-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดฟิลิปปิน-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดมาเลเซีย-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดลาว-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดเวียดนาม-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดศรีลังกา-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดสิงคโปร์-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดอินเดีย-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดอินโดนีเซีย-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดอื่นๆ-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดข้อมูลผิดปกติ-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดอายุนอกเกณฑ์-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดนักเรียนทั้งหมด--1,0667391,805
93012012 ตะโหมดตะโหมดไทย--1,0667391,805
93012012 ตะโหมดตะโหมดกัมพูชา-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดเกาหลีใต้-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดจีน-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดซาอุดีอาระเบีย-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดญี่ปุ่น-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดเนปาล-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดปากีสถาน-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดเมียนมา-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดฟิลิปปิน-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดมาเลเซีย-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดลาว-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดเวียดนาม-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดศรีลังกา-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดสิงคโปร์-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดอินเดีย-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดอินโดนีเซีย-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดอื่นๆ-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดข้อมูลผิดปกติ-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดอายุนอกเกณฑ์-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--6334471,080
93012013 ควนขนุนควนขนุนไทย--6324471,079
93012013 ควนขนุนควนขนุนกัมพูชา-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนเกาหลีใต้--1-1
93012013 ควนขนุนควนขนุนจีน-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนซาอุดีอาระเบีย-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนญี่ปุ่น-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนเนปาล-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนปากีสถาน-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนเมียนมา-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนฟิลิปปิน-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนมาเลเซีย-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนลาว-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนเวียดนาม-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนศรีลังกา-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนสิงคโปร์-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนอินเดีย-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนอินโดนีเซีย-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนอื่นๆ-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012014 พนางตุงควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--10174175
93012014 พนางตุงควนขนุนไทย--10074174
93012014 พนางตุงควนขนุนกัมพูชา--1-1
93012014 พนางตุงควนขนุนเกาหลีใต้-----
93012014 พนางตุงควนขนุนจีน-----
93012014 พนางตุงควนขนุนซาอุดีอาระเบีย-----
93012014 พนางตุงควนขนุนญี่ปุ่น-----
93012014 พนางตุงควนขนุนเนปาล-----
93012014 พนางตุงควนขนุนปากีสถาน-----
93012014 พนางตุงควนขนุนเมียนมา-----
93012014 พนางตุงควนขนุนฟิลิปปิน-----
93012014 พนางตุงควนขนุนมาเลเซีย-----
93012014 พนางตุงควนขนุนลาว-----
93012014 พนางตุงควนขนุนเวียดนาม-----
93012014 พนางตุงควนขนุนศรีลังกา-----
93012014 พนางตุงควนขนุนสิงคโปร์-----
93012014 พนางตุงควนขนุนอินเดีย-----
93012014 พนางตุงควนขนุนอินโดนีเซีย-----
93012014 พนางตุงควนขนุนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012014 พนางตุงควนขนุนอื่นๆ-----
93012014 พนางตุงควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012014 พนางตุงควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--8045125
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนไทย--8045125
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนกัมพูชา-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนเกาหลีใต้-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนจีน-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนซาอุดีอาระเบีย-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนญี่ปุ่น-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนเนปาล-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนปากีสถาน-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนเมียนมา-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนฟิลิปปิน-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนมาเลเซีย-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนลาว-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนเวียดนาม-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนศรีลังกา-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนสิงคโปร์-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนอินเดีย-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนอินโดนีเซีย-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนอื่นๆ-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--10960169
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนไทย--10960169
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนกัมพูชา-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนเกาหลีใต้-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนจีน-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนซาอุดีอาระเบีย-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนญี่ปุ่น-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนเนปาล-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนปากีสถาน-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนเมียนมา-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนฟิลิปปิน-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนมาเลเซีย-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนลาว-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนเวียดนาม-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนศรีลังกา-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนสิงคโปร์-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนอินเดีย-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนอินโดนีเซีย-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนอื่นๆ-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนนักเรียนทั้งหมด--11680196
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนไทย--11680196
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนกัมพูชา-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนเกาหลีใต้-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนจีน-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนซาอุดีอาระเบีย-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนญี่ปุ่น-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนเนปาล-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนปากีสถาน-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนเมียนมา-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนฟิลิปปิน-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนมาเลเซีย-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนลาว-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนเวียดนาม-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนศรีลังกา-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนสิงคโปร์-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนอินเดีย-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนอินโดนีเซีย-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนอื่นๆ-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนข้อมูลผิดปกติ-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนนักเรียนทั้งหมด--319243562
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนไทย--318243561
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนกัมพูชา--1-1
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนเกาหลีใต้-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนจีน-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนซาอุดีอาระเบีย-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนญี่ปุ่น-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนเนปาล-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนปากีสถาน-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนเมียนมา-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนฟิลิปปิน-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนมาเลเซีย-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนลาว-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนเวียดนาม-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนศรีลังกา-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนสิงคโปร์-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนอินเดีย-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนอินโดนีเซีย-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนอื่นๆ-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนข้อมูลผิดปกติ-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนนักเรียนทั้งหมด--5914931,084
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนไทย--5894931,082
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนกัมพูชา--1-1
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนเกาหลีใต้-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนจีน-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนซาอุดีอาระเบีย-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนญี่ปุ่น-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนเนปาล-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนปากีสถาน-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนเมียนมา-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนฟิลิปปิน-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนมาเลเซีย-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนลาว-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนเวียดนาม-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนศรีลังกา-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนสิงคโปร์-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนอินเดีย-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนอินโดนีเซีย-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนอื่นๆ--1-1
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนข้อมูลผิดปกติ-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตนักเรียนทั้งหมด--174141315
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตไทย--174141315
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตกัมพูชา-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตเกาหลีใต้-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตจีน-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตซาอุดีอาระเบีย-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตญี่ปุ่น-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตเนปาล-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตปากีสถาน-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตเมียนมา-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตฟิลิปปิน-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตมาเลเซีย-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตลาว-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตเวียดนาม-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตศรีลังกา-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตสิงคโปร์-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตอินเดีย-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตอินโดนีเซีย-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตอื่นๆ-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตข้อมูลผิดปกติ-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตอายุนอกเกณฑ์-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตนักเรียนทั้งหมด--323264
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตไทย--323264
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตกัมพูชา-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตเกาหลีใต้-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตจีน-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตซาอุดีอาระเบีย-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตญี่ปุ่น-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตเนปาล-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตปากีสถาน-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตเมียนมา-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตฟิลิปปิน-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตมาเลเซีย-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตลาว-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตเวียดนาม-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตศรีลังกา-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตสิงคโปร์-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตอินเดีย-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตอินโดนีเซีย-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตอื่นๆ-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตข้อมูลผิดปกติ-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตอายุนอกเกณฑ์-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนนักเรียนทั้งหมด--143117260
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนไทย--143116259
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนกัมพูชา-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนเกาหลีใต้-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนจีน-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนซาอุดีอาระเบีย-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนญี่ปุ่น-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนเนปาล-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนปากีสถาน-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนเมียนมา-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนฟิลิปปิน-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนมาเลเซีย-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนลาว---11
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนเวียดนาม-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนศรีลังกา-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนสิงคโปร์-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนอินเดีย-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนอินโดนีเซีย-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนอื่นๆ-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนข้อมูลผิดปกติ-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนอายุนอกเกณฑ์-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วนักเรียนทั้งหมด--373225598
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วไทย--373225598
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วกัมพูชา-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วเกาหลีใต้-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วจีน-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วซาอุดีอาระเบีย-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วญี่ปุ่น-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วเนปาล-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วปากีสถาน-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วเมียนมา-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วฟิลิปปิน-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วมาเลเซีย-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วลาว-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วเวียดนาม-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วศรีลังกา-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วสิงคโปร์-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วอินเดีย-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วอินโดนีเซีย-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วอื่นๆ-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมนักเรียนทั้งหมด--6084691,077
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมไทย--6084691,077
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมกัมพูชา-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมเกาหลีใต้-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมจีน-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมซาอุดีอาระเบีย-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมญี่ปุ่น-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมเนปาล-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมปากีสถาน-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมเมียนมา-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมฟิลิปปิน-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมมาเลเซีย-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมลาว-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมเวียดนาม-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมศรีลังกา-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมสิงคโปร์-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมอินเดีย-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมอินโดนีเซีย-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมอื่นๆ-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมข้อมูลผิดปกติ-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมอายุนอกเกณฑ์-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมนักเรียนทั้งหมด--211124335
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมไทย--211124335
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมกัมพูชา-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมเกาหลีใต้-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมจีน-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมซาอุดีอาระเบีย-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมญี่ปุ่น-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมเนปาล-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมปากีสถาน-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมเมียนมา-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมฟิลิปปิน-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมมาเลเซีย-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมลาว-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมเวียดนาม-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมศรีลังกา-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมสิงคโปร์-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมอินเดีย-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมอินโดนีเซีย-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมอื่นๆ-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมข้อมูลผิดปกติ-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมอายุนอกเกณฑ์-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนนักเรียนทั้งหมด--461341802
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนไทย--461341802
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนกัมพูชา-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนเกาหลีใต้-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนจีน-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนซาอุดีอาระเบีย-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนญี่ปุ่น-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนเนปาล-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนปากีสถาน-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนเมียนมา-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนฟิลิปปิน-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนมาเลเซีย-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนลาว-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนเวียดนาม-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนศรีลังกา-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนสิงคโปร์-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนอินเดีย-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนอินโดนีเซีย-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนอื่นๆ-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนข้อมูลผิดปกติ-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนอายุนอกเกณฑ์-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--273158
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนไทย--273158
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนกัมพูชา-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนเกาหลีใต้-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนจีน-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนซาอุดีอาระเบีย-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนญี่ปุ่น-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนเนปาล-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนปากีสถาน-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนเมียนมา-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนฟิลิปปิน-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนมาเลเซีย-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนลาว-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนเวียดนาม-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนศรีลังกา-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนสิงคโปร์-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนอินเดีย-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนอินโดนีเซีย-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนอื่นๆ-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--9388181
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนไทย--9388181
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนกัมพูชา-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนเกาหลีใต้-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนจีน-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนซาอุดีอาระเบีย-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนญี่ปุ่น-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนเนปาล-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนปากีสถาน-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนเมียนมา-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนฟิลิปปิน-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนมาเลเซีย-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนลาว-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนเวียดนาม-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนศรีลังกา-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนสิงคโปร์-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนอินเดีย-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนอินโดนีเซีย-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนไม่ปรากฎสัญชาติ-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนอื่นๆ-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----


หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT