จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--9,9147,79317,707
พุทธ--9,3017,15216,453
อิสลาม--6096341,243
คริสต์--4610
ซิกส์-----
พราหมณ์/ฮินดู---11
อื่นๆ-----
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
93012008 กงหราพิชากรกงหรานักเรียนทั้งหมด--278285563
93012008 กงหราพิชากรกงหราพุทธ--14397240
93012008 กงหราพิชากรกงหราอิสลาม--135188323
93012008 กงหราพิชากรกงหราคริสต์-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราซิกส์-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราพราหมณ์/ฮินดู-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราอื่นๆ-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราข้อมูลผิดปกติ-----
93012008 กงหราพิชากรกงหราอายุนอกเกณฑ์-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรานักเรียนทั้งหมด--14886234
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราพุทธ--13264196
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราอิสลาม--162137
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราคริสต์---11
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราซิกส์-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราพราหมณ์/ฮินดู-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราอื่นๆ-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราข้อมูลผิดปกติ-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราอายุนอกเกณฑ์-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนนักเรียนทั้งหมด--12455179
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนพุทธ--12154175
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนอิสลาม--314
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนคริสต์-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนซิกส์-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนพราหมณ์/ฮินดู-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนอื่นๆ-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนข้อมูลผิดปกติ-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนอายุนอกเกณฑ์-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดนักเรียนทั้งหมด--165124289
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดพุทธ--13493227
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดอิสลาม--313162
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดคริสต์-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดซิกส์-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดพราหมณ์/ฮินดู-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดอื่นๆ-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดข้อมูลผิดปกติ-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดอายุนอกเกณฑ์-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดนักเรียนทั้งหมด--1,0667391,805
93012012 ตะโหมดตะโหมดพุทธ--9255881,513
93012012 ตะโหมดตะโหมดอิสลาม--141151292
93012012 ตะโหมดตะโหมดคริสต์-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดซิกส์-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดพราหมณ์/ฮินดู-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดอื่นๆ-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดข้อมูลผิดปกติ-----
93012012 ตะโหมดตะโหมดอายุนอกเกณฑ์-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--6334471,080
93012013 ควนขนุนควนขนุนพุทธ--6274431,070
93012013 ควนขนุนควนขนุนอิสลาม--6410
93012013 ควนขนุนควนขนุนคริสต์-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนซิกส์-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนพราหมณ์/ฮินดู-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนอื่นๆ-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012013 ควนขนุนควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012014 พนางตุงควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--10174175
93012014 พนางตุงควนขนุนพุทธ--10174175
93012014 พนางตุงควนขนุนอิสลาม-----
93012014 พนางตุงควนขนุนคริสต์-----
93012014 พนางตุงควนขนุนซิกส์-----
93012014 พนางตุงควนขนุนพราหมณ์/ฮินดู-----
93012014 พนางตุงควนขนุนอื่นๆ-----
93012014 พนางตุงควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012014 พนางตุงควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--8045125
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนพุทธ--7945124
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนอิสลาม--1-1
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนคริสต์-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนซิกส์-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนพราหมณ์/ฮินดู-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนอื่นๆ-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--10960169
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนพุทธ--10859167
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนอิสลาม--1-1
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนคริสต์---11
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนซิกส์-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนพราหมณ์/ฮินดู-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนอื่นๆ-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนนักเรียนทั้งหมด--11680196
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนพุทธ--11580195
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนอิสลาม--1-1
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนคริสต์-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนซิกส์-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนพราหมณ์/ฮินดู-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนอื่นๆ-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนข้อมูลผิดปกติ-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนนักเรียนทั้งหมด--319243562
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนพุทธ--275207482
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนอิสลาม--443680
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนคริสต์-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนซิกส์-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนพราหมณ์/ฮินดู-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนอื่นๆ-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนข้อมูลผิดปกติ-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนนักเรียนทั้งหมด--5914931,084
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนพุทธ--5644721,036
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนอิสลาม--272148
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนคริสต์-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนซิกส์-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนพราหมณ์/ฮินดู-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนอื่นๆ-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนข้อมูลผิดปกติ-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตนักเรียนทั้งหมด--174141315
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตพุทธ--173141314
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตอิสลาม--1-1
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตคริสต์-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตซิกส์-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตพราหมณ์/ฮินดู-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตอื่นๆ-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตข้อมูลผิดปกติ-----
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตอายุนอกเกณฑ์-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตนักเรียนทั้งหมด--323264
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตพุทธ--313162
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตอิสลาม--112
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตคริสต์-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตซิกส์-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตพราหมณ์/ฮินดู-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตอื่นๆ-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตข้อมูลผิดปกติ-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตอายุนอกเกณฑ์-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนนักเรียนทั้งหมด--143117260
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนพุทธ--137115252
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนอิสลาม--628
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนคริสต์-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนซิกส์-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนพราหมณ์/ฮินดู-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนอื่นๆ-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนข้อมูลผิดปกติ-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนอายุนอกเกณฑ์-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วนักเรียนทั้งหมด--373225598
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วพุทธ--327180507
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วอิสลาม--464591
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วคริสต์-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วซิกส์-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วพราหมณ์/ฮินดู-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วอื่นๆ-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วข้อมูลผิดปกติ-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมนักเรียนทั้งหมด--6084691,077
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพุทธ--6004551,055
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมอิสลาม--81422
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมคริสต์-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมซิกส์-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมพราหมณ์/ฮินดู-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมอื่นๆ-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมข้อมูลผิดปกติ-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมอายุนอกเกณฑ์-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมนักเรียนทั้งหมด--211124335
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมพุทธ--209122331
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมอิสลาม--123
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมคริสต์--1-1
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมซิกส์-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมพราหมณ์/ฮินดู-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมอื่นๆ-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมข้อมูลผิดปกติ-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมอายุนอกเกณฑ์-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนนักเรียนทั้งหมด--461341802
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนพุทธ--449333782
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนอิสลาม--11819
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนคริสต์--1-1
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนซิกส์-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนพราหมณ์/ฮินดู-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนอื่นๆ-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนข้อมูลผิดปกติ-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนอายุนอกเกณฑ์-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--273158
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนพุทธ--273158
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนอิสลาม-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนคริสต์-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนซิกส์-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนพราหมณ์/ฮินดู-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนอื่นๆ-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--9388181
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนพุทธ--9287179
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนอิสลาม--112
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนคริสต์-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนซิกส์-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนพราหมณ์/ฮินดู-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนอื่นๆ-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนข้อมูลผิดปกติ-----
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----


หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT