สพม.พัทลุง.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 11,6151,7043,319
33%
10233:1
มัธยมศึกษาปีที่ 21,5981,8313,429
35%
10732:1
มัธยมศึกษาปีที่ 31,4911,6753,166
32%
10331:1
มัธยมศีกษาตอนต้น4,7045,2109,914
56%
31232:1
มัธยมศึกษาปีที่ 41,1141,6232,737
35%
9828:1
มัธยมศึกษาปีที่ 51,0111,6252,636
34%
9528:1
มัธยมศึกษาปีที่ 69421,4782,420
31%
9426:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย3,0674,7267,793
44%
28727:1
รวมทั้งสิ้น7,7719,93617,707
100%
59930:1