668

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน9113.62%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา8713.02%
สรุป นร.รายชั้นเรียน6910.33%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด608.98%
ผลสอบ O-Net365.39%
ตารางจำแนก.เพศ365.39%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน233.44%
คณะกรรมการ223.29%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ202.99%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง182.69%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
นร.จำแนกรายช่วงชั้น172.54%
ผลสอบ RT172.54%
บุคลากรเกษียณอายุ142.10%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา142.10%
โครงการในโรงเรียน131.95%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง121.80%
แนวโน้ม จำนวน นร.111.65%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง101.50%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ91.35%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน91.35%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ81.20%
ตรวจผลการเรียน นร.71.05%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน60.90%
ผลสอบ NT60.90%
นร.จบการศึกษา ม.660.90%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา60.90%
นร.จำแนกตามศาสนา40.60%
นร.จบการศึกษา ม.340.60%
นร.จำแนกตามความพิการ40.60%
นร.จำแนกตามอายุ40.60%
นร.จำแนกตามสัญชาติ30.45%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส30.45%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.30.45%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ30.45%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง30.45%
นร.จบการศึกษา ป.610.15%
สถิติ/บริการ0-
ภาพรวมระดับจังหวัด0-
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด0-
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด0-
นร.ขาดแคลน0-
รายงานบริหารงบประมาณ0-
ข้อมูลสถานศึกษา0-
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด0-