คณะกรรมการบริหารข้อมูลภาครัฐ (Big Data)
   คณะกรรมการอำนวยการ
    คณะกรรมการพัฒนาระบบ
     หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
     Version.2024.1.KAOPUNHOT