จำนวนนักเรียน ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566-2

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด--9,914-17,707
ผอม--537-714
ค่อนข้างผอม--748-1,127
สมส่วน--6,918-12,877
ท้วม--592-986
เริ่มอ้วน--763-1,293
อ้วน--342-604
ค่านอกเกณฑ์--14-87
อายุนอกเกณฑ์----19

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
93012008 กงหราพิชากรกงหรานักเรียนทั้งหมด--278-563
93012008 กงหราพิชากรกงหราผอม--17-20
93012008 กงหราพิชากรกงหราค่อนข้างผอม--15-23
93012008 กงหราพิชากรกงหราสมส่วน--204-433
93012008 กงหราพิชากรกงหราท้วม--14-26
93012008 กงหราพิชากรกงหราเริ่มอ้วน--20-37
93012008 กงหราพิชากรกงหราอ้วน--8-20
93012008 กงหราพิชากรกงหราค่านอกเกณฑ์----1
93012008 กงหราพิชากรกงหราอายุนอกเกณฑ์----3
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหรานักเรียนทั้งหมด--148-234
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราผอม--9-14
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราค่อนข้างผอม--8-10
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราสมส่วน--100-166
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราท้วม--12-12
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราเริ่มอ้วน--9-15
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราอ้วน--10-17
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราค่านอกเกณฑ์-----
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์กงหราอายุนอกเกณฑ์-----
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนนักเรียนทั้งหมด--124-179
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนผอม--5-6
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนค่อนข้างผอม--7-8
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนสมส่วน--91-130
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนท้วม--5-7
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนเริ่มอ้วน--11-19
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนอ้วน--5-8
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนค่านอกเกณฑ์----1
93012010 หานโพธิ์พิทยาคมเขาชัยสนอายุนอกเกณฑ์-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดนักเรียนทั้งหมด--165-289
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดผอม--7-14
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดค่อนข้างผอม--9-15
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดสมส่วน--127-217
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดท้วม--10-15
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดเริ่มอ้วน--10-20
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดอ้วน--2-7
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดค่านอกเกณฑ์-----
93012011 ประชาบำรุงอุทิตกิจจาทรตะโหมดอายุนอกเกณฑ์----1
93012012 ตะโหมดตะโหมดนักเรียนทั้งหมด--1,066-1,805
93012012 ตะโหมดตะโหมดผอม--90-105
93012012 ตะโหมดตะโหมดค่อนข้างผอม--84-123
93012012 ตะโหมดตะโหมดสมส่วน--723-1,300
93012012 ตะโหมดตะโหมดท้วม--53-87
93012012 ตะโหมดตะโหมดเริ่มอ้วน--80-119
93012012 ตะโหมดตะโหมดอ้วน--36-65
93012012 ตะโหมดตะโหมดค่านอกเกณฑ์----5
93012012 ตะโหมดตะโหมดอายุนอกเกณฑ์----1
93012013 ควนขนุนควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--633-1,080
93012013 ควนขนุนควนขนุนผอม--26-34
93012013 ควนขนุนควนขนุนค่อนข้างผอม--32-44
93012013 ควนขนุนควนขนุนสมส่วน--472-844
93012013 ควนขนุนควนขนุนท้วม--44-62
93012013 ควนขนุนควนขนุนเริ่มอ้วน--38-50
93012013 ควนขนุนควนขนุนอ้วน--19-25
93012013 ควนขนุนควนขนุนค่านอกเกณฑ์--2-20
93012013 ควนขนุนควนขนุนอายุนอกเกณฑ์----1
93012014 พนางตุงควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--101-175
93012014 พนางตุงควนขนุนผอม--1-3
93012014 พนางตุงควนขนุนค่อนข้างผอม--7-10
93012014 พนางตุงควนขนุนสมส่วน--74-134
93012014 พนางตุงควนขนุนท้วม--8-11
93012014 พนางตุงควนขนุนเริ่มอ้วน--5-8
93012014 พนางตุงควนขนุนอ้วน--6-9
93012014 พนางตุงควนขนุนค่านอกเกณฑ์-----
93012014 พนางตุงควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--80-125
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนผอม--4-4
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนค่อนข้างผอม--9-9
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนสมส่วน--53-83
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนท้วม--3-6
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนเริ่มอ้วน--8-16
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนอ้วน--3-7
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนค่านอกเกณฑ์-----
93012015 ดอนศาลานำวิทยาควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--109-169
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนผอม--5-6
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนค่อนข้างผอม--15-21
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนสมส่วน--64-97
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนท้วม--5-8
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนเริ่มอ้วน--17-30
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนอ้วน--3-6
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนค่านอกเกณฑ์----1
93012016 ปัญญาวุธควนขนุนอายุนอกเกณฑ์-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนนักเรียนทั้งหมด--116-196
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนผอม--1-1
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนค่อนข้างผอม--5-10
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนสมส่วน--79-139
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนท้วม--11-15
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนเริ่มอ้วน--13-18
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนอ้วน--7-13
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนค่านอกเกณฑ์-----
93012017 ควนพระสาครินทร์ปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์-----
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนนักเรียนทั้งหมด--319-562
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนผอม--18-22
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนค่อนข้างผอม--18-24
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนสมส่วน--212-415
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนท้วม--22-32
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนเริ่มอ้วน--34-49
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนอ้วน--13-18
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนค่านอกเกณฑ์--2-2
93012018 ปากพะยูนพิทยาคารปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์-----
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนนักเรียนทั้งหมด--591-1,084
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนผอม--33-47
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนค่อนข้างผอม--57-80
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนสมส่วน--418-790
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนท้วม--30-55
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนเริ่มอ้วน--33-64
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนอ้วน--17-37
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนค่านอกเกณฑ์--3-7
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ปากพะยูนอายุนอกเกณฑ์----4
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตนักเรียนทั้งหมด--174-315
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตผอม--11-16
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตค่อนข้างผอม--10-23
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตสมส่วน--115-213
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตท้วม--13-19
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตเริ่มอ้วน--15-28
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตอ้วน--8-13
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตค่านอกเกณฑ์--2-2
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคมศรีบรรพตอายุนอกเกณฑ์----1
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตนักเรียนทั้งหมด--32-64
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตผอม--1-1
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตค่อนข้างผอม--3-4
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตสมส่วน--25-49
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตท้วม--1-2
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตเริ่มอ้วน--1-4
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตอ้วน--1-4
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตค่านอกเกณฑ์-----
93012021 ตะแพนพิทยาศรีบรรพตอายุนอกเกณฑ์-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนนักเรียนทั้งหมด--143-260
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนผอม--2-2
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนค่อนข้างผอม--5-5
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนสมส่วน--108-204
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนท้วม--12-19
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนเริ่มอ้วน--11-23
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนอ้วน--5-7
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนค่านอกเกณฑ์-----
93012022 ป่าบอนพิทยาคมป่าบอนอายุนอกเกณฑ์-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วนักเรียนทั้งหมด--373-598
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วผอม--18-23
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วค่อนข้างผอม--28-42
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วสมส่วน--257-430
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วท้วม--26-30
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วเริ่มอ้วน--30-47
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วอ้วน--14-26
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วค่านอกเกณฑ์-----
93012023 บางแก้วพิทยาคมบางแก้วอายุนอกเกณฑ์-----
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมนักเรียนทั้งหมด--608-1,077
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมผอม--25-35
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมค่อนข้างผอม--31-46
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมสมส่วน--458-805
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมท้วม--29-61
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมเริ่มอ้วน--48-83
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมอ้วน--17-41
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมค่านอกเกณฑ์----6
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคมป่าพะยอมอายุนอกเกณฑ์-----
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมนักเรียนทั้งหมด--211-335
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมผอม--9-12
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมค่อนข้างผอม--11-16
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมสมส่วน--156-251
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมท้วม--10-18
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมเริ่มอ้วน--15-23
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมอ้วน--10-12
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมค่านอกเกณฑ์----3
93012025 นิคมควนขนุนวิทยาป่าพะยอมอายุนอกเกณฑ์-----
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนนักเรียนทั้งหมด--461-802
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนผอม--26-34
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนค่อนข้างผอม--50-76
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนสมส่วน--311-565
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนท้วม--26-39
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนเริ่มอ้วน--29-55
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนอ้วน--18-29
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนค่านอกเกณฑ์--1-4
93012026 เขาชัยสนเขาชัยสนอายุนอกเกณฑ์-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--27-58
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนผอม--1-1
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนค่อนข้างผอม--1-3
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนสมส่วน--20-40
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนท้วม--1-4
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนเริ่มอ้วน--3-8
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนอ้วน--1-1
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนค่านอกเกณฑ์-----
93012027 นาขยาดวิทยาคารควนขนุนอายุนอกเกณฑ์----1
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนนักเรียนทั้งหมด--93-181
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนผอม--8-8
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนค่อนข้างผอม--5-6
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนสมส่วน--66-136
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนท้วม--4-7
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนเริ่มอ้วน--8-15
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนอ้วน--2-6
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนค่านอกเกณฑ์----2
93012028 อุดมวิทยายนควนขนุนอายุนอกเกณฑ์----1


หมู่ 9 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
Version.2024.1.KAOPUNHOT